Bài dự thi – Nguyễn Chung Thuỵ Thanh Ngân

Có mấy ai đong đếm được vị “ngon”? Tất nhiên, cái “ngon” của mỗi người là khác nhau. Nhưng với tôi, mọi thứ của Đà Lạt đều như nhau cả “Ngon vị, ngon tình, ngon mỹ, say tâm hồn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *