#tại ruộng khoai Đơn Dương

Ruộng cà chua được hai mươi mấy ngày, ban trưa.
Xa xa là hai mẹ con đang cuốn dây để giữ cây đứng vững. Mẹ đi trước, bé theo sau. Mẹ làm thế nào, bé bắt chước theo y vậy. Hai mẹ con thật bé nhỏ giữa ruộng, giữa đồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *